pro_1

محصولات

سیستم بازیابی فشرده سازی هوا، چکمه های ماساژ هوای پا و پا برای گردش خون و ریکاوری سریع، دستگاه تسکین درد عضلانی 1 سیستم بازیابی فشرده سازی هوا، چکمه های ماساژ هوای پا و ساق برای گردش خون و ریکاوری سریع، دستگاه تسکین درد عضلانی 2 سیستم بازیابی فشرده سازی هوا، چکمه های ماساژ هوای پا و پا برای گردش خون و ریکاوری سریع، دستگاه تسکین درد عضلانی 3 سیستم بازیابی فشرده سازی هوا، چکمه های ماساژ هوای پا و پا برای گردش خون و ریکاوری سریع، دستگاه تسکین درد عضلانی 4 سیستم بازیابی فشرده سازی هوا، چکمه های ماساژ هوای پا و پا برای گردش خون و ریکاوری سریع، دستگاه تسکین درد عضلانی5

سیستم بازیابی فشرده سازی هوا، چکمه های ماساژ هوای پا و ساق برای گردش خون و ریکاوری سریع، دستگاه تسکین درد عضلانی

ماساژور زانو D2 (GJ-D1) با گرمایش و لرزش برای تسکین درد 1 ماساژور زانو D2 (GJ-D1) با گرمایش و لرزش برای تسکین درد2

ماساژور زانو D2 (GJ-D1) با گرمایش و لرزش برای تسکین درد

ماساژور مشترک MINI (MGJ-A1)، پوشش کامل با طراحی شیک با کیسه هوا 1 ماساژور مشترک MINI (MGJ-A1)، پوشش کامل با طراحی شیک با کیسه هوا 2 ماساژور مشترک MINI (MGJ-A1)، پوشش کامل با طراحی شیک با کیسه هوا 3 ماساژور مشترک MINI (MGJ-A1)، پوشش کامل با طراحی شیک با کیسه هوا ماساژور مشترک MINI (MGJ-A1)، پوشش کامل با طراحی شیک با کیسه هوا 5 ماساژور مشترک MINI (MGJ-A1)، پوشش کامل با طراحی شیک با کیسه هوا 6 ماساژور مشترک MINI (MGJ-A1)، پوشش کامل با طراحی شیک با کیسه هوا 7

ماساژور مشترک MINI (MGJ-A1)، پوشش کامل با طراحی شیک با کیسه هوا

ماساژور N6 Trigger Point برای Neck1 ماساژور N6 Trigger Point برای Neck2 ماساژور N6 Trigger Point برای Neck3 ماساژور N6 Trigger Point برای Neck4 ماساژور N6 Trigger Point برای Neck5

ماساژور N6 Trigger Point برای گردن

ماساژور زانو D1 (GJ-D1) با گرمایش و لرزش 1 ماساژور زانو D1 (GJ-D1) با گرمایش و لرزش2

ماساژور زانو D1 (GJ-D1) با گرمایش و لرزش